"RAB Regionala Anpassningsgruppen Bygg"

Rehabilitering i samverkan

Anpassningsgruppens uppgift

-        Behandla anmälda anpassningsärenden och lämna besked om lämplig lösning.

–        Lämna förslag på åtgärder inför anställning, eller redan anställda personer som underlättar deras möjligheter att fungera i sitt arbete.

–        Verka för en positiv inställning i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning.

 

Målgrupp

Målgruppen för anpassningsgruppen är personer som har en anknytning till byggsektorn och som har en dokumenterad funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna återgå i arbete utan rehabiliteringsinsatser samt nyanlända och långtidsarbetslösa.

Webbplatsen anpassningsgruppen.se

Den här webben kommer att tas bort under våren 2019 och informationen kommer då att återfinnas på galaxenbygg.se
Anpassningsgrupperna har från den 4/2 2019 bytt namn till Samverkansgrupperna. Den nya överenskommelsen som tecknades i februari 2019 finns publicerad under rubriken Anpassningsgruppen.

Anmäla ett ärende

Alla som ingår i anpassningsgruppen kan anmäla ett ärende. Många gånger har ärendet aktualiserats genom att individen har varit i kontakt med sin fackliga organisation eller via myndigheterna Arbetsförmedlingen (AF) eller Försäkringskassan (FK). Arbetsgivaren kan även anmäla ärenden via antingen sin egen part i anpassningsgruppen eller via Galaxen. Gruppens sammansättning och stora erfarenhet av rehabilitering och myndigheters regelverk ger en bra plattform för en lyckad start på individens rehabilitering samt ett stöd till företaget i rehabiliteringsarbetet.