Anpassningsgruppen

Gemensamt arbetsätt i de regionala anpassningsgrupperna

Styrgruppen för anpassningsverksamheten beslutade vid möte den 24 juni 2014 att införa ett gemensamt arbetssätt för samtliga 25 anpassningsgrupper. Det gemensamma arbetssättet ger en bättre resursallokering av de interna resurserna samt en tydligare och framförallt enhetlig bild av byggsektorns anpassningsverksamhet.

Styrgruppen har tagit fram styrdokument i syfte att stödja anpassningsgruppernas arbetssätt. Det första dokumentet är en arbetsordning som ger instruktioner för bland annat innehåll i RAB möte samt vilka beslut som tas i samband med RAB möte. Arbetsordningen klargör också vilka som ingår i RAB. Läs hela arbetsordningen nedan.
Arbetsordning

Styrgruppen har även beslutat om en gemensam dagordning för anpassningsgruppens möten.
Dagordning RAB-möte

Det tredje dokumentet är en ärendelista. I den listar anpassningsgruppen på ett strukturerat sätt de olika ärendena som gruppen arbetar med. Ärendelistan distribueras som ett arbetsmaterial till anpassningsgruppen 2 dagar innan RAB mötet. Strukturen i ärendelistan syftar till att ge en överskådlig bild av ärendena i omfattning och status. läs ett exempel på ärendelista nedan.
Ärendelista RAB-möte exempel

Det sista dokumentet är RAB protokoll. Det innehåller inte några personärenden eller känslig personlig information. I protokollet återges vilka som deltagit i RAB mötet samt antalet ärenden som hanteras under respektive punkt i dagordningen. Läs ett exempel på RAB protokoll nedan.
RAB Protokoll Exempel

 

Överenskommelse om anpassningsverksamhet inom byggsektorn

De arbetsgivar- och fackliga organisationer som undertecknat avtalet om anpassningsverksamhet har sedan 1984 verkat i olika former. Sedan årsskiftet 2007/08 är anpassningsgrupperna organiserade regionvis. Deras geografiska verksamhetsområden bestäms av Sveriges Byggindustrier, Byggnads och AF. Parterna har träffat en särskild överenskommelse som reglerar formerna för arbetet i anpassningsgrupperna. Läs hela överenskommelsen här.

En ny överenskommelse har träffats som reglerar Galaxens, AFs och FKs medverkan i anpassningsgruppen. Läs överenskommelsen här.

Anpassningsgrupperna fungerar som motorer i rehabiliteringsarbetet och identifierar och utvärderar behov av insatser i varje ärende som anmälts till gruppen och beslutar om en Galaxenanställning eller om andra aktiviteter kan vara aktuella. De 25 anpassningsgrupper som finns i Sverige behandlar ca 1500 ärenden varje år varav ca 600 leder till en rehabiliteringsanställning via Galaxen.

 

Följande ingår i anpassningsgruppen

Gruppen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsgivar- och fackliga organisationer samt Galaxen Bygg AB. Nedan finns en lista på de organisationer som ingår:


Arbetsgivarorganisationer

Sveriges Byggindustrier (www.bygg.org)
Installatörsföretagen (www.installatorsforetagen.se)
ME Maskinentreprenörerna (www.me.se)
Plåt- och Ventföretagen (www.pvforetagen.se)
Måleriföretagen (www.maleriforetagen.se)
Glasbranschföreningen (www.gbf.se)

Fackliga organisationer

Byggnads (www.byggnads.se)
Målareförbundet (www.malareforbundet.se)
Svenska elektrikerförbundet (www.sef.se)
SEKO (www.seko.se)

Myndigheter

Arbetsförmedlingen (www.arbetsformedlingen.se)
Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se)

 

Galaxen Bygg AB (www.galaxenbygg.se)

 

 

 

Galaxens roll

Galaxen är en del av anpassningsgruppen och är den aktör som genomför rehabiliteringsuppdraget via placering med anpassat arbete i ett företag inom eller utom byggsektorn. Galaxens handläggare följer upp individen minst fyra gånger per år och återkopplar till Anpassningsgruppen resultatet av rehabiliteringsinsatsen.

Läs mer på Galaxen hemsida www.galaxenbygg.se

 

 

Särskilda regler för rehabiliteringsanställning med Galaxenstöd

Byggsektorns parter har kommit överens om ett kollektivavtalstillägg som reglerar en rehabiliteringsanställning med Galaxenstöd vilket underlättar för företag att ta emot en person med rehabiliteringsbehov. I korthet innebär detta att:
– personen anställs i företaget med en visstidsanställning på 1 år.
– kollektivavtal skall finnas på företaget.
– vid förtida uppsägning av visstidsanställningen gäller en månads underrättelse samt en månads uppsägning.
– den anställde utgör vid turordning en egen turordningsenhet.
– företrädesrätt till återanställning gäller inte.
– tiden i Galaxen tillgodoräknas vid en framtida ordinarie anställning i placeringsföretaget.

Hela texten om särskilda regler hittar du här: Länk till pdf med Särskilda regler»

Presentation av Anpassningsverksamheten inom byggsektorn

Här nedan finns en presentation om Anpassningsverksamheten inom Byggsektorn. Den är till för dig som idag verkar inom någon av de 25 Anpassningsgrupperna och behöver en kortfattad presentation att sprida vidare.

Byggsektorns anpassningsverksamhet